Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

12:36
4436 05d5

antipahtico:

Malleus

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viaRudeGirl RudeGirl

August 17 2018

tinygingergirl
12:29
6118 3c60 500
tinygingergirl
12:18
Reposted fromFlau Flau viagruetze gruetze
tinygingergirl
12:18
7713 5613 500
Reposted fromdogs dogs viamolotovcupcake molotovcupcake
tinygingergirl
11:31
wanderlusteurope:
“ Gaularfjellet, Iceland
” wanderlusteurope:
Gaularfjellet, Iceland

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
tinygingergirl
11:31
dreamingofgoingthere:
“ Hallstatt, Austria
”

dreamingofgoingthere:

Hallstatt, Austria
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

August 06 2018

tinygingergirl
14:06
0016 042b 500
Reposted fromzciach zciach viaCarridwen Carridwen
tinygingergirl
10:30
tinygingergirl
10:29
tinygingergirl
10:27

August 02 2018

tinygingergirl
12:57
Reposted fromFlau Flau vialajla lajla

July 30 2018

tinygingergirl
11:29
4690 6357
Reposted fromEtnigos Etnigos via1911 1911

July 26 2018

tinygingergirl
12:34
A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę — jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart, i nic nie mówię. Słów mi brakuje — tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę.
— Wojaczek
Reposted fromcatchmelater catchmelater viaiblameyou iblameyou

July 25 2018

tinygingergirl
12:15
1338 59a9 500
Reposted fromfelicka felicka viaatranta atranta
12:14
4038 fa0b 500
Reposted fromwingedwithdesire wingedwithdesire viaoll oll

July 18 2018

tinygingergirl
09:24
7087 a20b
Reposted fromflesz flesz viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

June 29 2018

tinygingergirl
13:07
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz

June 28 2018

tinygingergirl
13:14

June 22 2018

tinygingergirl
15:08
8051 8de7 500

June 13 2018

tinygingergirl
09:19
1127 0dfd 500
Reposted fromrol rol viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl