Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

tinygingergirl
16:54

June 22 2017

tinygingergirl
14:50
7164 691d 500
Reposted fromssozs ssozs viaRekrut-K Rekrut-K
tinygingergirl
14:46
Nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz
Tak samo jak nie wiem czy zostać czy iść
Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i 
Miało tak zostać na zawsze
Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył
Szczególnie nad tym miastem
— Miuosh - Tramwaje i gwiazdy feat. Katarzyna Nosowska
Reposted fromAcidovsky Acidovsky viaolakocie olakocie

June 20 2017

tinygingergirl
20:59
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viasommermdchen sommermdchen

June 25 2017

tinygingergirl
16:54

June 22 2017

tinygingergirl
14:50
7164 691d 500
Reposted fromssozs ssozs viaRekrut-K Rekrut-K
tinygingergirl
14:46
Nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz
Tak samo jak nie wiem czy zostać czy iść
Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i 
Miało tak zostać na zawsze
Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył
Szczególnie nad tym miastem
— Miuosh - Tramwaje i gwiazdy feat. Katarzyna Nosowska
Reposted fromAcidovsky Acidovsky viaolakocie olakocie

June 25 2017

tinygingergirl
16:54

June 22 2017

tinygingergirl
14:50
7164 691d 500
Reposted fromssozs ssozs viaRekrut-K Rekrut-K

June 25 2017

tinygingergirl
16:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl