Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2018

tinygingergirl
12:07
2606 3358 500
Reposted fromnezavisan nezavisan vialajla lajla

May 11 2018

tinygingergirl
09:51
Reposted fromFlau Flau

May 10 2018

tinygingergirl
08:33

May 09 2018

tinygingergirl
11:33
Reposted fromfx00 fx00 viablubra blubra
tinygingergirl
11:30
0938 f2b5
Île-de-France, fot. Beth Kirby
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

April 30 2018

tinygingergirl
13:25
5764 0ee0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabudas budas

April 27 2018

tinygingergirl
10:51
7883 1b77 500
Reposted frompatronus patronus viaRudeGirl RudeGirl

April 19 2018

tinygingergirl
10:17
7073 03e1 500
Reposted fromseaweed seaweed viaMyBlackWings MyBlackWings

April 13 2018

tinygingergirl
07:44
3471 d87f 500
"My body is a cage.But my mind holds the key" 
Reposted fromnazarena nazarena viaverronique verronique

April 06 2018

tinygingergirl
11:03
tinygingergirl
11:02
0958 49a4
Reposted fromsavatage savatage viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

March 29 2018

tinygingergirl
12:31
0962 502e 500

March 27 2018

tinygingergirl
09:56

March 26 2018

tinygingergirl
13:29
6295 51a9 500
Reposted fromstroschek stroschek vianoelya noelya
tinygingergirl
13:14
tinygingergirl
13:14
tinygingergirl
12:50
2704 cc83 500
Reposted from4777727772 4777727772 viameadowlarks meadowlarks
tinygingergirl
12:47
3320 c4a9 500
tinygingergirl
12:34
Dzisiaj myśląc o niej, odnoszę wrażenie, jakby narastał w niej jakiś ledwo wyczuwalny lęk, że nieuchronnie zbliża się koniec. Nigdy mnie jednak nie spytała, co z nami będzie, jakby wiedziała, że nie ma na takie pytanie odpowiedzi, że przyszłości nikt nikomu nie może obiecać.
— Wiesław Myśliwski, Ostatnie rozdanie
tinygingergirl
12:15
4369 64cc 500
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl